Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb společnosti ZTC electronic Praha, s.r.o.,
IČ 00499463, Praha 5, Ve Výhledu 803, zapsané v obchodním rejstříku,
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106922.


1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen ?OP?) upravují ve smyslu ustanovení §1751 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník v platném znění, dále jen ?NOZ?) všechna práva a
povinnosti Smluvních stran, jsou závazné v obchodním styku společnosti ZTC electronic
Praha, s.r.o., IČ 00499463, se sídlem Praha 5, Ve Výhledu 803 (dále jen ?Prodávající?) a
tvoří nedílnou součást každé uzavřené Kupní smlouvy s jejími obchodními partnery (dále jen
?Kupující?).
1.2 Smluvní stranou se rozumí Prodávající a Kupující.
1.3 Kupní smlouvou se rozumí smlouva o úplatném dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu.
1.4 Tyto OP jsou zveřejněny na internetu na adrese www.ztc.cz a jsou k dispozici v
provozovnách Prodávajícího.
1.5 Smluvní vztahy, v nichž Prodávající vystupuje jako dodavatel nebo zhotovitel se uskutečňují
výhradně na základě Kupní smlouvy a těchto OP.
1.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, kdy vedle těchto OP budou platit rovněž
všeobecné obchodní podmínky Kupujícího, pak v případě rozporu mezi nimi mají přednost
tyto OP.
1.7 Veškeré odchylky od těchto OP musí být písemně dohodnuty v případně uzavřené Smlouvě.
Ustanovení Smlouvy mají přednost před OP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené ve Smlouvě nebo v OP se řídí platnými českými právními předpisy, zejména NOZ.
1.8 Kupující na sebe přebírá případné riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. (2) NOZ.


2. Vznik Kupní smlouvy ? Objednávka, potvrzení Objednávky, Rámcová smlouva
2.1 Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek v těchto OP a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží na základě písemné Objednávky. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
2.2 Svůj zájem o navázání spolupráce vyjádří Kupující formou celoroční, dílčí, nebo jednorázové Objednávky.
2.3 Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu jednotlivě určené Zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto Zboží a závazek Kupujícího zaplatit za toto Zboží kupní cenu vzniká okamžikem, kdy Prodávající potvrdí písemnou Objednávku Kupujícího ohledně tohoto Zboží a tuto doručí zpět Kupujícímu. Potvrzením Objednávky a doručením potvrzené Objednávky zpět Kupujícímu je uzavřena Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím.
2.4 Kupující je oprávněn objednávat u Prodávajícího Zboží jednotlivými Objednávkami, které obsahují údaj o druhu a množství objednávaného Zboží, číslo objednávky, číslo zakázky a identifikační číslo Zboží (?CODE?). Objednávka může dále obsahovat údaj o místě a lhůtě dodání objednaného zboží, o kupní ceně za Zboží a lhůtě její splatnosti. Objednávka může
obsahovat také údaje o požadovaných vlastnostech a kvalitě Zboží, odkaz na vzorky, výkresy nebo technickou specifikaci a údaj o účelu, ke kterému má být Zboží dodáno.
Objednávka může být učiněna pouze v písemné formě, prostřednictvím telefaxu, nebo elektronické pošty.
2.5 Prodávající je povinen doručenou Objednávku nejpozději do 7 dnů buď potvrdit a potvrzenou Objednávku zaslat zpět Kupujícímu nebo v téže lhůtě písemně sdělit Kupujícímu, že Objednávku odmítá. Potvrzení nebo odmítnutí Objednávky může být učiněno  pouze v písemné formě, prostřednictvím telefaxu, nebo elektronické pošty. Potvrzení musí vždy obsahovat podpis oprávněné osoby.
2.6 V případě zájmu obou Smluvních stran je možné uzavřít Rámcovou smlouvu o obchodní spolupráci, u které jsou tyto OP nedílnou přílohou a poté vystavovat dílčí Objednávky.
2.7 Dílčí Kupní smlouva je uzavřena pouze tehdy, pokud Objednávku Kupující potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Pokud Prodávající Objednávku potvrdí, avšak údaje na Objednávce změní nebo doplní, je taková Objednávka bez ohledu na její případné potvrzení novým návrhem Prodávajícího a takto změněná nebo doplněná Objednávka se stává dílčí Kupní smlouvou pouze tehdy, pokud tuto Objednávku Kupující potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu.
2.8 Dodávka bez montáže je Kupní smlouvou podle § 2079 a násl. NOZ. Případná dodávka včetně montáže, je Smlouvou o dílo podle § 2586 a násl. NOZ.


3. Kupní cena a platební podmínky
3.1 Obsahuje-li potvrzená Objednávka údaj o Kupní ceně za Zboží, jedná se o cenu sjednanou dohodou a Kupující je povinen na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen ?Faktura?) zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu takto určenou. 
3.2 Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti podle obecně závazných předpisů. Splatnost Faktury je vždy uvedena na dokladu.
3.3 Neobsahuje-li potvrzená Objednávka údaj o tom, zda v ní uvedená Kupní cena je bez daně z přidané hodnoty (dále jen ?DPH?) nebo včetně DPH, pak platí, že Kupní cena uvedená v potvrzené Objednávce je stanovena bez DPH platná v době potvrzení Objednávky, a to do odvolání.
3.4 Prodávající si vyhrazuje právo účtovat další poplatky spojené s objemovou výší objednávky, pojištěním, montáží, úpravami, proclením, certifikáty a logistickými náklady. Výše
jednotlivých příplatků vychází z aktuálních ceníků přepravců, nebo smluvních dodavatelů. 
3.5 Při jednotlivé objednávce v hodnotě pod CZK 2 000,-- účtujeme poplatek za minimální objednávku ve výši CZK 600,--.
3.6 V případě, že montáž jednoho kusu zařízení u zákazníka přesáhne 2 hodiny, účtujeme poplatek za každou započatou hodinu CZK 550,--.

3.7 V případě, že zákazník požaduje vlastní dopravu, skladujeme Zboží po avízu týden zdarma, dále účtujeme Kč 20,--/m2 denně.
3.8 V souvislosti se zákonem o evidenci tržeb Prodávající umožňuje úhradu Kupní ceny Zboží Kupujícím pouze převodem na běžný bankovní účet Prodávajícího. Platba v hotovosti není možná.
3.9 V případě, že hodnota Zboží překročí ekvivalent CZK 100.000,-- bude vždy vystavena zálohová faktura včetně započteného DPH, není-li smluvně stanoveno  jinak. Zboží bude odesláno po připsání celé částky na bankovní účet Prodávajícího.
3.10 Zálohová faktury (platby před dodáním Zboží) jsou požadovány u všech nových Kupujících.
Přechod na placení po dodání zboží je možný po vzájemné dohodě a po zjištění platební morálky Kupujícího.
3.11 Při nedodržení splatnosti Faktury účtujeme smluvní penále.
3.12 Kupující, který bude v prodlení při placení Faktury sedm a více kalendářních dnů oproti termínu splatnosti bude při každé další objednávce zasílána zálohová faktura obsahující plnou cenu a připočtenou hodnotu DPH v příslušné sazbě. Zboží bude objednáváno ve výrobě až po zaplacení této zálohy a všech předchozích pohledávek.

4. Dodací podmínky
4.1 Ohlášené dodací lhůty Prodávajícím budou podle možností dodrženy, nejsou však pro něj závazné. Prodávající je však vždy povinen dodat objednané Zboží podle přijaté Objednávky Kupujícího.
4.2 Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms 2010 EXW sklad Prodávajícího.
4.3 Dopravu zboží ke Kupujícímu zajišťuje Prodávající smluvní spediční firmou. Zboží v hodnotě do 100.000,-- Kč bude dodáno spediční firmou s Fakturou, není-li smluvně stanoveno jinak.
4.4 Prodávající připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z Objednávky, jakými jsou číslo Objednávky, čísla Zboží (?CODE?), váha, množství, popřípadě přesné označení u Kupujícího. Další informace o Zboží (např. celní zařazení zboží, zemi původu) obsahuje Faktura.
4.5 V případě, že přepravu provádí přepravce pověřený Kupujícím, je Prodávající na vyžádání Kupujícího povinen spolupracovat v nezbytném rozsahu s pověřeným přepravcem. Jedná se například o to, zaslat o zásilce avízo, informovat o váze, rozměrech apod. Oznámení o rozměrech, váze, množstvích apod. jsou pouze přibližně platná, nejsou-li vystavena jako
závazná potvrzení.
4.6 Zboží je dodáno, pokud je vystaven dodací list a je předáno spediční službě, nebo složeno u Kupujícího v obalu, nebo uloženo po avízu Kupujícímu ve skladu Prodávajícího.
4.7 U speciální výroby si vyhrazujeme změnu počtu kusů podle potřeby výroby do 50 ks +/- 10%, od 51 ks +/- 5%.
4.8 Vývoz Zboží dodávaného Prodávajícím podléhá všeobecným předpisům pro vývoz zboží z České republiky.

5. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
5.1 Dodané Zboží je až do úplného uhrazení majetkem Prodávajícího, Kupující souhlasí s tím, že pokud Zboží nebude zaplaceno, může být i bez souhlasu Kupujícího vzato zpět. Za další tímto vzniklé škody Prodávající nebere odpovědnost. Kupujícímu není dovoleno obdržené Zboží dát protiúčtem, nebo do zástavy, pokud není uhrazeno.
5.2 Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci. Místem plnění smlouvy dle §2081 NOZ je sklad Prodávajícího.

6. Ochrana vlastnických práv
6.1 V našich nabídkách či dodávkách obsažená vyobrazení, montážní listy, plánky atd., zůstávají vlastnictvím Prodávajícího a bez písemného souhlasu se nesmí rozmnožovat, upravovat, či předávat třetím osobám v jakékoli formě.
6.2 "Důvěrnými informacemi" se pro účely smluvního vztahu mezi  rodávajícím a Kupujícím rozumí jakékoliv informace či data označená Smluvní stranou, která informace poskytuje, jako ?důvěrné? či podobně popsané, a dále zejména jakékoli obchodní či technické informace a data, které jedna ze smluvních stran sdělí druhé, a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je předmětný smluvní vztah uzavírán, a to na jakémkoliv nosiči - ať už na papíře či
elektronicky, včetně poskytnutí informací pomocí zabezpečených stránek internetu.
6.3 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, nebo jí důvěrnou informaci, byť i jen částečně, jakkoli zpřístupnit. Smluvní strany jsou oprávněny použít přijaté dokumenty, údaje a informace související s důvěrnou informací pouze k účelu stanovenému smluvním vztahem
mezi oběma Smluvními stranami. Porušením povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou není poskytnutí informací při plnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo poskytnutí informací soudu nebo rozhodčímu soudu při uplatnění jakýchkoli nároků či práv z daného smluvního vztahu a nebo poskytnutí informací, dokumentů a údajů osobám, které s danou smluvní
stranou tvoří koncern (holding), dále konzultantům a jiným osobám zúčastněným na plnění smluvního vztahu nebo činnostech souvisejících s daným smluvním vztahem, kteří mají podle zákona nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti, zejména advokátům či daňovým poradcům Smluvních stran, přičemž žádná ze Smluvních stran není oprávněna v
jakékoli souvislosti s tímto smluvním vztahem tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti.
Smluvní strany se zavazují zajistit, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení a byly zavázány k jejímu dodržení ve stejném rozsahu jako Smluvní strany.
6.4 Povinnost zachovávat důvěrnost trvá i po zániku smluvního vztahu. V případě porušení povinností dle tohoto článku je porušující Smluvní strana povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Nárok poškozené strany na náhradu škody přesahující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

7. Záruky, reklamace a vratky Zboží
7.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
7.2 Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí Kupní smlouvou. Má jakost a užitné vlastnosti dílčí Kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé a je dodáno v množství podle dílčí Kupní smlouvy.
7.3 V souvislosti se snahou o vylepšení stávajících technických řešení a parametrů dodávaných výrobků, si Prodávající vyhrazuje právo na změny konstrukce a provedení oproti tištěným katalogům bez ohlášení, pokud se výsledné vlastnosti výrobků nezhorší.
7.4 Záruky se vztahují pouze na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé užíváním produktu či nesprávnou manipulací, chybou obsluhy, důsledkem mechanických, chemických, elektrochemických či fyzikálních vlivů, neoprávněným vstupem do zařízení a zásahem třetích osob.
7.5 Pokud se jedná o zřejmé vady, zákazník má lhůtu 14 dní po obdržení zásilky na jejich ohlášení.
7.6 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na dodané Zboží, práce či služby v délce 24 měsíců na běžné zboží, u klimatizačních jednotek 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
7.7 Pokud Kupující v průběhu záruční lhůty zjistí závadu, má právo poslat Zboží po dohodě s Prodávajícím zpět a to v původním balení.
7.8 Bude-li zboží zasláno i se souhlasem Prodávajícího, ale po kontrole se ukáže, že bezdůvodně, nebo že je Zboží zaměněné ap., Prodávající je pak oprávněn vystavit k tíži Kupujícího dodatečnou Fakturu ve výši 30% ceny Zboží, nejméně však Kč 1.890,-- k pokrytí dodatečných nákladů se Zbožím. Zvláštní provedení a speciální díly, rovněž tak poškozené
díly, jsou z nahrazovaných či vyměňovaných dílů vyloučeny.
7.9 Pokud Prodávající po přezkoušení závadu uzná, dojedná s Kupujícím způsob opravy či náhradní dodávku. O čas ztracený reklamačním řízením se záruční lhůta prodlužuje.
7.10 Zpětné zasílání Zboží z jakéhokoli důvodu je možné pouze po předchozím souhlasu Prodávajícího. Zásilka musí být zabalena v původních obalech a dopravní poplatky jdou k tíži Kupujícího. Zpětná zásilka musí být vybavena nákladním listem s popisem důvodu zpětné zásilky, číslem dodacího listu, seznamem podle objednacích čísel, datem odeslání a číslem
původní Objednávky.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy či těchto OP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy či těchto OP. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Kupní smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení
nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.
8.2 Veškeré spory, které by vznikly z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s těmito OP, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud.
8.3 Při vyšší moci, také v případě nedostatku materiálu ve výrobních závodech, nebo u subdodavatelů, stejně tak při poruše ve výrobě jedno jakého druhu, je Prodávající zproštěn povinnosti dodat Zboží a je oprávněn zcela, nebo z části od dodávky odstoupit.


9. Doba platnosti těchto OP
9.1 tyto podmínky platí od 22. února 2017 do odvolání.